بانک ملت استان خوزستان، چهار دستگاه خودپرداز جدید در شعب و سازمان های طرف قرارداد این بانک نصب و راه اندازی کرد.