بانک ملت، یک باجه در مجهزترین بیمارستان استان قزوین راه اندازی کرد.