بانک ملت استان لرستان، دانشگاه پیام نور الیگودرز را به یک دستگاه خودپرداز مجهز کرد.