اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت با هدف ترویج هرچه بیشتر فرهنگ پرداخت های الکترونیک، ستاد پشتیبانی پرداخت الکترونیک بهای سوخت را تشکیل داد.