مشتری کلیدی بانک ملت استان قم به عنوان کارآفرین نمونه بخش صنعت انتخاب و معرفی شد.