ساختمان جدید شعبه سعدی شمالی بانک ملت در استان زنجان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.