بانک ملت با حضوری فعال در جشنواره مدیریت توزیع و پخش کشور، انواع خدمات و محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.