بانک ملت استان قزوین از کارآفرینان برتر استان در سال 89، تجلیل کرد.