بانک ملت، بالاترین سرانه شعب و پرسنل را در جذب منابع و سپرده های بانکی در استان خراسان شمالی به خود اختصاص داد.