بانک ملت باز هم رتبه نخست را در مبلغ تراکنش های انجام شده از طریق پایانه های فروشگاهی به خود اختصاص داد.