بانک ملت استان فارس یک دستگاه خودپرداز در این استان نصب و راه اندازی کرد.