بانک ملت، باجه خود را در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به صورت رسمی افتتاح کرد.