بانک ملت رتبه نخست را در درصد رشد منابع میان بانک های تجاری استان سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داد.