بانک ملت در پاسخ به اعتماد مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری، نسبت به طراحی خدمتی جدید برای یک سرمایه گذاری آینده نگر اقدام کرد.