تمامی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر و دفاتر امور مشترکان مخابرات استان همدان به کارتخوان های بانک ملت مجهز شد.