بانک ملت موفق شد با پشت سر گذاشتن بانک رقیب، عنوان بانک تجاری دوم استان را به خود اختصاص دهد.