دانشگاه آزاد یزد و اداره بهزیستی شهرستان دره شهر استان ایلام با ارسال نامه هایی، از عملکرد بانک ملت در این شهرها اظهار رضایت کردند.