مدیر شعب بانک ملت استان اردبیل، نشان افتخاری خیر مدرسه ساز را از رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان دریافت کرد.