بانک ملت 17 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام منتشر می کند.