رییس کل بانک مرکزی، عملکرد مدیریت شعب بانک ملت در استان مرکزی را مورد قدردانی قرار داد.