بانک ملت در درصد پرداخت های غیرحضوری قبوض ، مقام نخست بانک های این استان را به خود اختصاص داد.