مدیرعامل بانک ملت ، چشم انداز نظام بانکی را نزدیک کردن اقدام ها و اهداف توسعه ای کشور و افزایش کیفیت خدمات عنوان کرد و گفت: ما به عنوان اعضای نظام بانکی به موفقیت های بزرگ حاصل شده در عرصه بانکداری الکترونیک افتخار می کنیم زیرا اگر این پیشرفت ها نبود بسیاری از طرح های ملی، قابلیت اجرا پیدا نمی کرد.