چندین سازمان ، نهاد و موسسه دراستان های هرمزگان، البرز ، سمنان، خوزستان و ایلام با ارسال نامه هایی از عملکرد بانک ملت در این استان ها اظهار رضایت کردند.