بر اساس انتخاب کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیک ، بانک ملت به عنوان برترین بانک ایرانی در زمینه صدور کارت های هدیه و بانکداری با تلفن همراه برگزیده شد.