بانک ملت در راه اندازی طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر یعنی افزایش دو واحد گازی به این نیروگاه مشارکت می کند.