اداره کل امور مالی بانک ملت ، آخرین مهلت واریز وجه ، تکمیل و ارسال برگه های گواهینامه حق تقدم خرید سهام این بانک را اعلام کرد.