بانک ملت در راستای ارایه خدمات نوین بانکی و تشویق جایگاه داران به مشارکت بیشتر در پروژه پرداخت الکترونیک سوخت ، طرح اعطای تسهیلات به آنان را به مرحله اجرا درآورد.