تعداد کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت از مرز 20 میلیون و 539 هزار فقره عبور کرد.