مدیرعامل بانک ملت همراه با قائم مقام ، معاون و رییس اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی این بانک از مجتمع خدمات بهزیستی و شیرخوارگاه شبیر بازدید کردند.