بانک ملت مبنای امتیازدهی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی را تغییر داد.