بانک ملت طرح تشویقی پرداخت الکترونیک بهای سوخت ویژه دارندگان خودرو را با جوایز ارزنده ای برگزار می کند.