نخستین کشتارگاره صنعتی استان لرستان با حمایت و مشارکت بانک ملت به صورت رسمی و با حضور استاندار به بهره برداری رسید.