بانک ملت استان همدان با برگزاری مراسمی باشکوه ، به مقام شامخ پزشکان ارج نهاد.