پذیرندگان پایانه های فروشگاهی بانک ملت تا پایان مردادماه سال جاری در هر ماه ، از 7 میلیارد ریال جوایز نقدی این بانک بهره مند می شوند.