بانک ملت استان فارس موفق شد رتبه نخست چهار سپرده بخش خصوصی را در میان بانک های استان به خود اختصاص دهد.