افزایش سرمایه بانک ملت در مجمع فوق العاده این بانک با رای قاطع سهامداران به تصویب رسید.