مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بانک ملت با حضور بیش از 95 درصد سهامداران تشکیل شد.