با تلاش کارشناسان بانک ملت ، شمار پایانه های پرداخت الکترونیک نصب شده از سوی این بانک در سراسر کشور از مرز 194 هزار فقره عبور کرد.