بانک ملت تاکنون بیش از 19 فقره انواع کارت الکترونیک بانکی برای مشتریان خود صادر کرده است .