فرآیند خرید نقدی گندم از کشاورزان در استان های گلستان ، فارس و همدان نیز شروع شد.