تعداد جایگاه های سوخت مجهز به سامانه پرداخت الکترونیک در سراسر کشور از مرز 1000 جایگاه گذشت.