نخستین پارکینگ طبقاتی غرب کشور و بزرگ ترین مرکز خرید کرمانشاه ، با مشارکت بانک ملت به بهره برداری رسید .