پرداخت الکترونیک بهای سوخت در 18 جایگاه سوخت استان لرستان از سوی بانک ملت ، به مرحله عملیاتی رسید.