شمار پایانه های پرداخت الکترونیک بانک ملت در سراسر کشور از مرز 188 هزار دستگاه عبور کرد.