تعداد حساب های الکترونیک افتتاح شده در بانک ملت به مرز 34 میلیون فقره حساب نزدیک شد.