مدیریت های شعب بانک ملت در استان های خراسان رضوی ، گلستان ، خوزستان و فارس نسبت به نصب خودپردازهای جدید در این استان ها اقدام کردند.