رییس خانه صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان ، رضایت کامل خود را از عملکرد بانک ملت ابراز کرد.