مدیریت شعب بانک ملت استان چهارمحال و بختیاری ، باجه ای در دانشگاه پیام نور شهرکرد دایر کرد.