استاندار اصفهان از عملکرد مدیریت شعب بانک ملت در این استان قدردانی کرد.