بانک ملت از سال 85 تاکنون ، حدود 488 میلیارد ریال بابت آزادی زندانیان نیازمند دیه در جرایم غیرعمد تسهیلات پرداخت کرده است.